20. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařaditelné

…jako kdysi učedníkům putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb. (z eucharistické modlitby)


18. 4. 2014 17:00
Rubrika: Karel Čapek

I povolal Pilát Nahuma, muže znalého dějin a učeného, a řekl mu: „Nahume, tuze mne mrzí, že váš národ si umanul ukřižovat toho muže. Hrom do vás, vždyť je to bezpráví.“


6. 4. 2014 10:00
Rubrika: Karel Čapek

I do Betanie došla pověst o tom, že Galilejský byl zajat a odvlečen do vězení.


13. 3. 2014 21:00

Sice jsem si téměř jist, že si tento vzkaz nejspíše nepřečtete (ostatně píši ho jen česky), ale to mi zase tolik nevadí.


25. 12. 2013 18:00

Sláva na výsostech Bohua na zemi pokoj lidem, v nichž má zalíbení. (Lk 2,14) Drazí bratři a sestry v Římě a na celém světě, přeji vám šťastné Vánoce! Vycházím ze zpěvu andělů, kteří se zjevili betlémským pastýřům tu noc, kdy se Ježíš narodil. Je to…


25. 12. 2013 3:00

»Lid, který chodil ve tmě, uviděl veliké světlo.« (Iz 9,1)


24. 12. 2013 22:00
Rubrika: Karel Čapek

„Já se ti divím,“ křičela paní Dinah. „Kdyby to byli pořádní lidé, šli by ke starostovi, a ne takhle žebrotou! Proč si je nevzali do domu Šimonovic? Proč se jich máme ujímat ausgerechnet my? Copak jsme něco horšího než Šimonovic? Já vím, Šimonova…


24. 12. 2013 20:30
Rubrika: Nezařaditelné

»On se stal člověkem, abychom se my stali Bohem.«Αὐτός γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθώμεν.(sv. Athanasius: De incarnatione 54,3) Požehnané Vánoce,plné radosti a naděje – radosti z toho,že se Bůh stal jedním z nás, a naděje na to,že se i my…


15. 12. 2013 12:00

Z novějšího překladatelského počinu – viz dnešní perikopy. Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ πέµψας διὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἕτερον προσδοκῶµεν;καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες…


4. 12. 2013 23:55
Rubrika: Nezařaditelné

»Posvátný sněm si vytkl za cíl neustále prohlubovat křesťanský život věřících, lépe přizpůsobil potřebám naší doby instituce podléhající změnám, podporovat všechno, co může přispět k sjednocení všech věřících v Krista, a posilovat vše, co může být…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz