Mt 11,2–11

15. 12. 2013 12:00

Z novějšího překladatelského počinu – viz dnešní perikopy.

Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ πέµψας διὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἕτερον προσδοκῶµεν;
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί.
Τούτων δὲ πορευοµένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρηµον θεάσασθαι; κάλαµον ὑπὸ ἀνέµου σαλευόµενον; ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν µαλακοῖς ἠµφιεσµένον; ἰδοὺ οἱ τὰ µαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.
Ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑµῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. Oὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου. Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν µείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ µικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν µείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Iohannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, mittens duos de discipulis suis. Ait illi: tu es qui venturus es an alium expectamus?
Et respondens Iesus ait illis: »Euntes renuntiate Iohanni, quae auditis et videtis: caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur, et beatus est qui non fuerit scandalizatus in me.«
Illis autem abeuntibus coepit Iesus dicere ad turbas de Iohanne: »Quid existis in desertum videre? Harundinem vento agitatam? Sed quid existis videre, hominem mollibus vestitum? Ecce, qui mollibus vestiuntur, in domibus regum sunt. Sed quid existis videre, prophetam? Etiam dico vobis, et plus quam prophetam. Hic enim est de quo scriptum est: »Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui praeparabit viam tuam ante te.« Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum maior Iohanne Baptista. Qui autem minor est in regno caelorum, maior est illo.«

Jan slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“
Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou.“
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos, zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: »Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.« Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“

 

Žanek se v kameňu dogóml o Šéfových fachách. Silbroval k němu dva svoje mladý a špizoval: „Seš ten, co má doklapat, anebo ešče dovalí lepčejší?“
Šéf jim hókl: „Sypte hlásit Žankovi, co jste zgómli a zblikli: slepéši nasísajou, šmatloni caprtajou, muzikáři se opucujou, hluchoni gómou, zdechloni se zbráborajou, plotňákum se hlásijou špica zvonky. A savana hokna, kdo po mně nefluše.“
Jak valili pali, hókl Šéf sajtně o Žankovi: „Co jste doklapali na Saharu zbliknót? Palach, co líce v luftě? Tož za čím jste dovalili? Za borcama lajvont oháklýma? Lajvont oháklí vegetujou ve hlavónským kéru. Skrz co jste docaprtali? Zbliknót hláškařa? Sichr, a teda kurňa hláškařa! O něm je našrajblý: »Silbruju svýho dýnstmona před tvojim ksichtem vypucovat ti tratec.« Šlus, garantuju vám: mezi šropálama od kocórů nevysísl betelnější jak Žanek Potápka. Ale aji ten je pendrek proti zgrčencovi
v Šéfově rajónu.“

Zobrazeno 1009×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz